O nás

Domov   pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace, kterou pro své občany vybudovalo Statutární město Brno. Zastupitelstvo města Brna tím učinilo další krok k naplnění koncepce rozvoje sociální pomoci v oblasti zajišťování ústavní sociální péče pro seniory. Toto moderní zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Uvedení domova do provozu se uskutečnilo 1. 12. 2003.


O nás 

Poslání domova

 • pomoc občanům, kteří se ocitli ve složité životní situaci a jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • poskytovat občanům bezplatné sociální poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo možnostech předcházení těmto situacím,
 • podporovat klienty DSM v soběstačnosti, dovednostech a ve společenských aktivitách,
 • podporovat běžný způsob života klientů, vycházet z individuálně určených potřeb osob a klást důraz na respektování lidské důstojnosti a na zachování kvality života,
 • zajistit kvalitní službu, která nemůže být uživateli zabezpečena členy jeho rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče,
 • poskytnout službu takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod.

Cíle služby

 • plné a srozumitelné informování o službě,
 • co nejlepší adaptace uživatele na novou službu,
 • podpora uspokojování potřeb uživatelů běžným způsobem života, zachování přirozených sociálních vztahů a kvality života, na které byl klient zvyklý,
 • podpora klienta v kontaktu se společenským prostředím, nabídka sociálně terapeutických činností,
 • obnovení či udržení maximální míry soběstačnosti klientů,
 • individuální přístup k uživateli, spolupráce s jeho rodinou,
 • umožnění klientům svobodně vyjádřit vlastní názor, podávat podněty, připomínky a stížnosti týkající se poskytovaných služeb