Práva a povinnosti klientů domova

Vysoký věk či snížená soběstačnost nemůže a nesmí být důvodem k jakémukoliv omezování lidských práv a občanských svobod. Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. při poskytování sociálních služeb svým klientům garantuje nedotknutelnost základních lidských práv a občanských svobod tak, jak jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod. V souladu s touto premisou má každý klient DSM:

Práva klientů

Právo na ochranu soukromí:
 • Mám možnost uzamknout si pokoj a mít svůj klíč.
 • Nikdo nevstupuje do pokoje bez mého svolení. Zaměstnanci vždy zaklepou a poté se domluví (např. na úklidu pokoje)
 • Svůj pokoj si mohu dovybavit a vyzdobit podle toho, jak se mi to líbí a vyhovuje.
 • Mám právo na zajištění soukromí – zejména při hygieně nebo ošetření (např. na dveře se zavěsí oznámení PROSÍME NEVSTUPOVAT).
Právo na důstojné zacházení:
 • Zaměstnanci se ke mně chovají uctivě, tolerantně a s respektem.
 • Rozhoduji o tom, jak mě budou zaměstnanci oslovovat.
 
Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu
 • Volba místa pobytu – život v DSM jsem si vybral/a sám/a
 • Svoboda pohybu – budovy odcházím po nahlášení na vrátnici, jak chci. Dojdu si, kam je potřeba, pokud to zvládnu sám/a. V případě potřeby mě zaměstnanci doprovodí, kam potřebuji (např.  ke kadeřnici, do kantýny).
 • Možnost volby – rozhoduji o svém životě – o svém čase, o tom, jak budu trávit den, co budu dělat ve volných chvílích
 
Právo na osobní život, na kontakt s lidmi, denní program
 • Mám možnost se účastnit společenského a kulturního života přímo v DSM
 • Navštěvuje mě zde moje rodina, přátelé a známí
Právo na přiměřené riziko – svobodné rozhodnutí:
 • O sobě a svých záležitostech rozhoduji JÁ sám/a, a to i přesto, že mé rozhodnutí znamená pro mne určité riziko.
 • Pokud potřebuji pomoc v mém rozhodování pomůže mi např. sociální pracovnice, zdravotní sestra, ošetřující personál – řekne mi potřebné informace, abych se mohl/a rozhodnout
Právo stěžovat si
 • Pokud mám přece jenom nějaké obavy, mohu podat stížnost anonymně – i takovou stížností se vedení zabývá.
 • Pokud nechci podat stížnost, mohu vyjádřit připomínku či námět kterémukoliv zaměstnanci nebo na pravidelném setkávání Výboru klientů
Právo na ochranu osobních údajů
 • Jsem informován o skutečnosti, že je v DSM o mě vedena dokumentace a kde je uložena.
 • Přístup k dokumentaci mají pouze oprávnění zaměstnanci
Právo na svobodnou volbu, vyjádření názorů a vlastní rozhodování
Právo náboženského vyznání
 • Kdykoliv mohu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení.
Právo sexuální orientaci
 • Mohu projevovat svoji sexuální orientaci a identitu.
Právo vlastnit majetek
 • O nakládání se svými financemi a majetkem rozhoduji výhradně JÁ nebo opatrovník.

Povinnost

 • dodržovat jednotlivá ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby a pravidla organizace (se kterými byl každý klient seznámen - Domácí řád);
 • platit úhradu za poskytované soc. služby, a to v předepsané výší a v dohodnutém termínu (každý klient je povinen platit úhradu za ubytování, stravování a fakultativní činnosti nejpozději do 25. dne daného kalendářního měsíce v rozsahu sjednaném ve smlouvě o poskytování soc. služeb);
 • ohlásit nejpozději do 8 pracovních dnů sociálním pracovnicím změny, které mají vliv na úhradu, případně jiné změny, které s čerpáním služby souvisí - např. změna finanční situace, změna výše PnP, změna tel. čísla nebo adresy kontaktních osob atd.;
 • při ukončení poskytování sociální služby uhradit veškeré nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby;
 • hlásit svoji nepřítomnost přes noc a návrat zpět svojí staniční sestře;
 • podílet se, dle svých možností, na plánování poskytované sociální služby;
 • nevynucovat si od zaměstnanců péči, která jde nad rámec jejich potřebnosti a kterou jsou schopni zajistit sami, případně jen s podporou - toto pravidlo je velmi důležité zejména z důvodu zachování klientových schopností a soběstačnosti;
 • nenarušovat (neobtěžovat) svým chováním ostatní uživatele;
 • respektovat zákaz kouření, kouřit je poveleno pouze na místech k tomu určených;
 • zacházet šetrně s vybavením DSM, v případě poškození majetku DSM uhradit škodu, kterou uživatel vlastním zaviněním způsobil;
 • dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku požáru - v celém domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, a to včetně zákazu zapalování svíček;
 • udržovat obytnou jednotku i společné prostory domova v čistotě a pořádku, nahlásit veškeré zjištěné závady a nedostatky ve vybavení, provozu a při poskytování sociální služby;
 • odebírat celodenní stravu;
 • nevyhazovat z oken a balkónů zbytky jídla či odpadky;
 • dodržovat základní společenské normy slušného soužití - a to jak k ostatním uživatelům, tak i k zaměstnancům DSM. Případné hrubé chování, slovní napadání, problémy spojené s nadměrným používáním alkoholických nápojů či drog bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.
Opakované hrubé porušování společenského soužití, a to jak s klienty, tak se zaměstnanci domova bude řešeno návrhem na ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb.