Práva a povinnosti klientů domova

Vysoký věk či snížená soběstačnost nemůže a nesmí být důvodem k jakémukoliv omezování lidských práv a občanských svobod. Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. při poskytování sociálních služeb svým klientům garantuje nedotknutelnost základních lidských práv a občanských svobod tak, jak jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod. V souladu s touto premisou má každý klient DSM:

Právo

 • na ochranu základních lidských práv a svobod;
 • na svobodu náboženského vyznání, politickou příslušnost, sexuální orientaci;
 • na ochranu důstojnosti - zachování práva na čest a dobré jméno;
 • na ochranu před předsudky, negativním hodnocením a diskriminací;
 • na úctu a vzájemnou toleranci,
 • na ochranu osobního majetku;
 • na soukromí a zachování nestrannosti k jeho rodinným vztahům;
 • na svobodný pohyb po zařízení, právo opustit svůj pokoj;
 • na plné a srozumitelné informování o poskytované službě;
 • na svobodné vyjádření se k poskytované sociální službě;
 • na kontrolu svého osobního zálohového účtu a vyúčtování nákladů za jemu poskytované sociální služby;
 • na respektování fyzického zdraví a ochranu před všemi formami fyzického násilí, a to: týrání, špatného zacházení a zanedbávání, podvýživy a dehydratace, vyčerpání;
 • na ochranu před zanedbáváním a nedostatkem pečlivosti při poskytování pomoci a péče;
 • na ohleduplnou a důstojnou ošetřovatelskou péči prováděnou s porozuměním; kvalifikovanými pracovníky a s respektem k jeho zdravotnímu postižení;
 • na výběr praktického lékaře;
 • na seznámení se s lékařem, zdravotnickými pracovníky a všemi ostatními pracovníky, kteří jej ošetřují, pečují o něho a podporují ho v jeho aktivitách;
 • na odmítnutí lékařského vyšetření i léčby při zhoršení zdravotního stavu (personálem je předem srozumitelně informován o zdravotních důsledcích takovéhoto rozhodnutí);
 • na seznámení se s členy ošetřujícího personálu;
 • na výběr klíčového pracovníka z řad zaměstnanců DSM (ke kterému získal důvěru);
 • na seznámení se s domácím řádem a všemi informacemi vydanými pro klienty DSM;
 • na přiměřeně individuální přístup a na péči, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu;
 • na záruku, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné (ochrana informací o klientovi je zajištěna individualizovaným přístupem personálu k informacím, vč. poučení zaměstnanců o důsledcích porušení zákona o ochraně osobních údajů);
 • na dostatek času při rozhodování, na zpřístupnění všech relevantních dokumentů podpůrných pro rozhodnutí, na nezávislé informace, na rady a poučení;
 • na přiměřené riziko, pokud tím neohrožuje život svůj nebo někoho ze svého okolí;
 • na zvolení si rozsahu služeb, které mu budou v rámci individuálního plánování poskytovány;
 • na svobodnou volbu rozvržení harmonogramu dne;
 • na základní sociální poradenství;
 • na respektování svých přání, pokud nejsou v rozporu se zákony, dobrými mravy, právy jiných klientů či zaměstnanců nebo nejsou na úkor dobrého jména zařízení;
 • na oznámení špatného zacházení či jednání, aniž by musel mít obavy z jakýchkoliv negativních následků, na právo podávat si stížnosti a připomínky na kvalitu a způsob poskytování služeb při garanci své vlastní pohody a pocitu bezpečí.

Povinnost

 • dodržovat jednotlivá ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby a pravidla organizace (se kterými byl každý klient seznámen - Domácí řád);
 • platit úhradu za poskytované soc. služby, a to v předepsané výší a v dohodnutém termínu (každý klient je povinen platit úhradu za ubytování, stravování a fakultativní činnosti nejpozději do 25. dne daného kalendářního měsíce v rozsahu sjednaném ve smlouvě o poskytování soc. služeb);
 • ohlásit nejpozději do 8 pracovních dnů sociálním pracovnicím změny, které mají vliv na úhradu, případně jiné změny, které s čerpáním služby souvisí - např. změna finanční situace, změna výše PnP, změna tel. čísla nebo adresy kontaktních osob atd.;
 • při ukončení poskytování sociální služby uhradit veškeré nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby;
 • hlásit svoji nepřítomnost přes noc a návrat zpět svojí staniční sestře;
 • podílet se, dle svých možností, na plánování poskytované sociální služby;
 • nevynucovat si od zaměstnanců péči, která jde nad rámec jejich potřebnosti a kterou jsou schopni zajistit sami, případně jen s podporou - toto pravidlo je velmi důležité zejména z důvodu zachování klientových schopností a soběstačnosti;
 • nenarušovat (neobtěžovat) svým chováním ostatní uživatele;
 • respektovat zákaz kouření, kouřit je poveleno pouze na místech k tomu určených;
 • zacházet šetrně s vybavením DSM, v případě poškození majetku DSM uhradit škodu, kterou uživatel vlastním zaviněním způsobil;
 • dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku požáru - v celém domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, a to včetně zákazu zapalování svíček;
 • udržovat obytnou jednotku i společné prostory domova v čistotě a pořádku, nahlásit veškeré zjištěné závady a nedostatky ve vybavení, provozu a při poskytování sociální služby;
 • odebírat celodenní stravu;
 • nevyhazovat z oken a balkónů zbytky jídla či odpadky;
 • dodržovat základní společenské normy slušného soužití - a to jak k ostatním uživatelům, tak i k zaměstnancům DSM. Případné hrubé chování, slovní napadání, problémy spojené s nadměrným používáním alkoholických nápojů či drog bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.
Opakované hrubé porušování společenského soužití, a to jak s klienty, tak se zaměstnanci domova bude řešeno návrhem na ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb.