Poskytované služby

Předmětem činnosti Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace (dále jen DSM) je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování dvou pobytových sociálních služeb:

Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Posláním domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronické nemoci, zdravotního postižení nebo jiných závažných důvodů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče (ambulantními či terénními) v jejich přirozeném prostředí. Vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.
 

Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. 

Posláním Domova se zvláštním režimem je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

V rámci pobytových sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zařízení poskytuje tyto služby:

Základní - poskytované v rámci úhrad za ubytování, stravování a přiznaného příspěvku na péči:
 • komfortní ubytování ve vybavených pokojích jednolůžkových nebo dvoulůžkových,
 • stravování v souladu se zásadami zdravé výživy a na základě doporučení lékaře (na pokojích nelze vařit),
 • úklid, praní a drobné opravy prádla (na pokojích nelze prát),
 • ošetřovatelská péče a pečovatelská služba (pomoc při osobní hygieně, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu),
 • nepřetržitá a profesionální zdravotnická péče, tj. péče poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami domova spolupracujícími s lékařem klienta,
 • zprostředkování lékařská péče poskytované praktickým lékařem a externími specialisty dle potřeby,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • kulturní, vzdělávací a jiné akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • bohoslužby,
 • informační služba pro návštěvy u infopultu.

Doplňkové služby 

Služby poskytované jiným subjektem v areálu domova:

 •  provoz kantýny,
 •  kadeřnictví,
 •  holičství,
 •  pedikúra,
 •  služby prodejců spotřebního zboží, kosmetiky, zdravotních doplňků.