Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Úvodem považujeme za potřebné sdělit, že naše zařízení - Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. (dříve Domov důchodců Mikuláškovo nám., p.o) - má s poskytováním pobytových služeb pro seniory několikaletou zkušenost. Jsme zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno, sociální služby pro seniory poskytujeme od roku 2003. Službu „domov se zvláštním režimem" jsme v jednom z našich oddělení oficiálně zahájili až v roce 2007, ale dá se říct, že vzhledem ke zdravotnímu složení naší klientely ji poskytujeme od samého začátku existence domova. Pracovní tým je stabilizovaný a je tvořen zaměstnanci v odpovídající profesní skladbě, s odpovídajícím vzděláním a velmi často sdlouholetou praxí.

Vedení domova informuje klienty o všech důležitých záležitostech týkajících se života v domově, a to na pravidelných schůzkách se zástupci klientů (každý měsíc se schází 4 zástupci klientů - tzv. Výbor klientů, s vedením domova), na schůzkách ředitele domova s klienty (konají se dle potřeby, nejméně 1x za čtvrtletí), na pravidelných schůzkách klientů s vedoucími příslušných stanic oddělení (probíhají 1x - 2x měsíčně). Pro klienty i veřejnost jsou vydávány informace. Informace pro klienty jsou zveřejňovány na nástěnkách všech stanic, informace pro veřejnost jsou k dispozici na infopultu domova. Jednou za měsíc přijímá ředitel návštěvy klientů, kdy mají klienti možnost přednést své osobní problémy, přání či připomínky. S rodinami klientů a veřejností dnes komunikuje domov velmi operativně - zejména prostřednictvím internetu. Propagační a osvětové materiály domov vydává i ve formě tiskovin, pohlednic domova, kalendářů akcí. Pro širokou veřejnost domov podává 2 dny v týdnu informace o domově, o zákonu o sociálních službách, o podmínkách a možnostech umístění i o jiných druzích sociálních služeb vhodných pro konkrétního zájemce. Pravidelně každou první středu v měsíci, v odpoledních hodinách, umožňuje zájemcům prohlídku domova. Veřejnost je do zařízení zvána i k účasti na různých akcích pořádaných domovem (domov aktivně spolupracuje s úřadem městské části, s místními kluby důchodců, školami, kluby, ale i jinými domovy, pro které pořádá různé soutěže a turnaje. Domov má své logo, svoji hymnu a pochod seniorů.

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně). To je vzhledem k potřebám cílových skupin nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tyto cílové skupiny.
 

Cílová skupina klientů 

Služba „domov pro seniory"

Senioři od 60- ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit rodinou nebo terénní službou.

 
 

Služba „domov se zvláštním režimem"

Senioři od 60- ti let věku se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 

 

Poskytnutí služby můžeme odmítnout jestliže:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 •  nemáme dostatečnou kapacitu služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška 505/2006 Sb.
  • osoba vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

  • osoba není schopná pobytu z důvodu akutní infekční nemoci

  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Personální zajištění služby

Sociální služby v zařízení jsou realizovány vlastními zaměstnanci. Převaha zaměstnanců je určena k výkonu přímé odborné (obslužné) péče o klienty. Všechna 4 oddělení v domově jsou v současné době ošetřovatelského typu. Ve 2 je realizována služba „domov pro seniory“, zbývající dvě oddělení jsou určena pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu demence (je zde realizována služba „domov se zvláštním režimem"). Zařízení je téměř soběstačné, takže v týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování činností spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba), stravováním a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, majetkové vztahy, výkaznictví).
 

Zdravotnická péče o klienty 

Domov nemá v zaměstnaneckém poměru lékaře. Lékař dochází do domova 2x týdně a ordinuje zde dle dohodnutého rozpisu ordinačních hodin. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta domova může poskytnout pouze lékař, tuto informační službu nelze požadovat od personálu domova.

 • Do domova pravidelně dochází psychiatr, který v DSM ordinuje 2x do měsíce.
 • Nedílnou součástí zdravotnické péče o klienty je nepřetržitá péče poskytovaná přímo zaměstnanci domova (zdravotními sestrami).
 • K operativnímu zajištění laboratorních rozborů si DSM zvolil laboratoř v těsné blízkosti zařízení. Dodávku léků do zařízení zajišťují dvě ověřené a spolehlivé brněnské lékárny.
 

Ošetřovatelská péče poskytovaná klientům 

DSM poskytuje svým klientům nepřetržitou ošetřovatelskou péči, která je součástí komplexní péče o klienty našeho domova. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným ošetřovatelským personálem, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Mezi základní ošetřovatelské činnosti patří především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich klientů, a to jak biologických, tak psycho-sociálních, kulturních či spirituálních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého klienta. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci obyvatel. Cílem je udržení nebo obnovení soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti.

Rehabilitace

Rehabilitace je zaměřena na udržení pohyblivosti a tím i zlepšení kvality života našich uživatelů. Je zajišťována zkušenými rehabilitačními sestrami. Rehabilitační oddělení je vybaveno magnetoterapií, laserem, elektroléčebnými přístroji, vodoléčbou, bioptronovou lampou, posilovacími přístroji na horní a dolní končetiny.

Stravování 

Stravování v domově se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy a je přizpůsobeno s ohledem na věk a zdravotní stav klienta. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucím stravovacího provozu. Při sestavování jídelního lístku jsou brány v potaz připomínky a podněty, které zazněly na zasedání výboru klientů domova.

Praní prádla uživatelů pobytových služeb 

Praní, žehlení a opravy osobního prádla klientů obstarává domov na své náklady. Ložní prádlo je ústavní a vyměňuje se podle potřeby, nejméně 1x za 14 dní.

Sociálně terapeutická činnost 

Ergoterapie nabízí mnohostranné vyžití a respektuje požadavky a zájmy uživatelů. Hojně využívaná je domácí dílna a kuchyňka, kde si naši klienti sami pečou, zavařují, vyrábějí marmelády aj. Velmi žádanými kroužky jsou keramický, šicí, pěvecký a internetový. Účast klientů na nabízených akcích je zcela dobrovolná.

Aktivizační činnost

 • V hale nebo v jídelně domova se konají různé besídky, koncerty, promítání videa, vystoupení dětí z mateřských, základních a uměleckých škol, taneční zábavy, besedy s umělci, sportovci či politiky.
 • Bohoslužby se konají v domově jednou týdně. Návštěvy duchovního v případě přání klienta nejsou ničím omezeny.
 • Jsou pořádány rovněž autobusové výlety za historickými a kulturními památkami a přírodními krásami našeho kraje.
 • Společenských a kulturních akcí se spolu s klienty mohou účastnit také příbuzní a přátelé.  


Doplňkové služby (poskytované jiným subjektem v objektu domova)

Uživatelé mohou využívat služeb kadeřnictví, pedikúry a kantýny, které jsou přímo v objektu domova.

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb

Od roku 2003 jsou v zařízení nastavovány a uplatňovány standardy kvality založené na naplňování základních lidských práv a svobod (management domova prošel systematickým vzděláváním v problematice tvorby a uplatňování standardů kvality sociálních služeb pořádaným v rámci Asociace poskytovatelů sociální služby JMK). Standardy kvality rozhodně přispěly ke změně myšlení a přístupu zaměstnanců k poskytování služby našim klientům. Všichni zaměstnanci jsou "vtaženi" do nových postupů, způsobů a metod práce s uživatelem (došlo k značnému posunu ve vnímání potřebnosti individuálního přístupu ke klientovi, což je zcela nezbytné pro uspokojování potřeb cílové skupiny uživatelů služby). Každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, který zná bibliografickou anamnézu klienta a plní funkci „blízké osoby", což je zvlášť důležité u klientů osamělých či klientů bez přívětivého rodinného zázemí.

Popis průběhu služby 

Vstup uživatele do služby

Vstup potenciálního klienta do služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. V zařízení je konkretizován a podrobně upraven standardy kvality (zejména: Jednání se zájemcem o službu, Smlouva o poskytování sociální služby, Individuální plánování průběhu sociální služby) a řadou interních norem (zejména: Vnitřní pravidla domova, Domácí řád). Spolupráce mezi domovem a budoucím uživatelem začíná ještě před přijetím do domova.
 Sociální pracovnice domova provádějí akviziční a propagační činnost. Ta většinou vyústí v návštěvu zájemce (nebo jeho rodiny) v zařízení. Je umožněno, aby tato návštěva byla spojena s prohlídkou zařízení. Pro prohlídky domova je vyhrazena vždy první středa v měsíci od 15:00 hod. V případě zájmu je potenciálnímu klientovi poskytnut tiskopis žádosti, popř. je s ním i vyplněn. Následuje posouzení žádosti dle kritérií potřebnosti, její zařazení do evidence žadatelů, projednání žádosti v Komisi pro posuzování žádostí o přijetí do domova (poradní orgán ředitele domova). Ze všech podaných žádostí sestavuje komise pořadník. V případě uvolnění místa v domově jsou vybraní žadatelé, dle umístění v pořadníku, oslovováni a pozváni k nástupu do zařízení.

Před předpokládaným nástupem je žadatel opětovně kontaktován a upozorněn na pravděpodobný termín nástupu, je upozorněn na vše, co je při nástupu nutno doložit. Souhlasí-li žadatel s nástupem, je mu (po uvolnění kapacity zařízení) zasláno oznámení o přijetí, vč. pokynů pro nástup a termínu přijetí. Následuje proces vlastního přijetí, kdy mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena jednoznačná a srozumitelná smlouva o druhu poskytované sociální služby, která obsahuje zejména:

 • označení smluvních stran,
 • druh a rozsah poskytované sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za službu a způsob její úhrady, 
 • práva a povinnosti klienta, 
 • práva a povinnosti poskytovatele, 
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
 • dobu platnosti smlouvy,
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel domova. 

Klient je po aktu přijetí ubytován. Následně je seznámen s  vedoucí stanice, se svými spoluklienty a postupně i s dalšími zaměstnanci domova, kteří se o něj budou starat. Je mu přidělen klíčový pracovník domova, který jej provází procesem adaptace. 
 

Metody práce s uživatelem

Metody práce s klientem (uživatelem služby) jsou voleny s ohledem:

 • na jeho fyzické a psychické možnosti, 
 • na způsob jeho života před nástupem do domova. 

Poskytovatel (domov) vytváří spolu s klientem (popř. jeho rodinou) osobní plán klienta (prvotní osobní plán - rámcový, je stanoven již v den nástupu klienta a postupně se vyhodnocuje, upřesňuje a specifikuje). Osobní plán je nedílnou součástí osobní ošetřovatelské dokumentace klienta a je zaměřen na klientovy:

 • potřeby a osobní cíle,
 • přednosti, zájmy a talent,
 • rozvoj dovedností a s tím spojenou samostatnost a soběstačnost,
 • přání a individuální možnosti.

Metody práce s klientem se dělí z několika hledisek. Základní dělení je dle tzv. „potřebnosti klienta" neboli jeho závislosti na pomoci druhé fyzické osoby na:

 • metody ošetřovatelské (zdravotnické, pečovatelské),
 • metody rehabilitační a aktivizační (fyzioterapeutické, volnočasové),
 • metody podpory osobních cílů klienta.

Dle potřebnosti klienta, kapacitních možností zařízení a individuálního plánu práce s klientem se volí metody práce:

 • kolektivní,
 • individuální. 

Používané metody práce v zařízení počítají i:

 • se spoluprací rodiny, přátel a známých klienta,
 • s eventualitou, že potřeby klienta překračují možnosti domova, v tom případě domov může zprostředkovat i služby, které sám neposkytuje.
 • Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Domov velmi dbá na to, aby už prvotní rozhodnutí zájemce, zda chce službu domova využít či ne, bylo učiněno samotným zájemcem (nikoliv mu vnuceno jeho okolím) a aby se jednalo o tzv. kvalifikovaný souhlas. Proto domov poskytuje zájemcům informace, konzultace, porady, prohlídky domova i možnost účastnit se akcí domova, a to ještě před nástupem do zařízení.
Zapojení klientů do rozhodování jak o využití služby, tak o uspořádání různých akcí či učinění změn týkajících se života klientů v domově, není v našem zařízení ničím novým. Na pravidelných schůzkách vedení domova s klienty jsou klienti informováni o všech záležitostech rozhodných pro jejich život v domově, jsou přímo nabádáni, aby vznášeli připomínky a podněty. Ví, že lze využít i způsobu anonymního podání (prostřednictvím schránky důvěry). O všech jejich připomínkách je učiněn záznam v zápisu ze schůzky a na každou připomínku je dána odpověď (buď bezprostředně, nebo po prověření následně na další schůzce). 

Vedení domova se upřímně snaží spolupracovat i s rodinami klientů a vždy reaguje i na připomínky z okruhu lidí blízkých klientům.

Způsob vyřizování stížností uživatelů 

Každý klient v den nástupu byl poučen, že má právo si stěžovat. Proto tak každý klient ví, kde si mohou stěžovat, komu mají stížnosti adresovat či vznášet, znají postup vyřizování stížnosti i proces odvolání. Jsou si vědomi práva být informováni o vyřízení každé stížnosti. Klienti i návštěvy domova mohou využívat i schránky důvěry, kam mohou vhazovat anonymní stížnosti v případě, že si netroufají vznést stížnost veřejně. Nedílnou součástí vyřizování stížností je i evidence stížností a dokumentace o způsobu jejich řešení.

Práva uživatelů sociální služby jsou v domově podpořena i procedurálním standardem kvality sociálních služeb „Ochrana práv uživatelů".

Ukončení poskytování služby

Nejprve je nutné uvést, že domov má právo odmítnout poskytnutí služby žadateli, který není jeho cílovou skupinou (podrobně tuto problematiku řeší procedurální standard kvality sociálních služeb č. 1 „Cíle a způsoby poskytování služby").
Ukončení poskytování služby klientovi, který byl k pobytu přijat, se řídí zákonem o sociálních službách. Ten jasně stanoví, kdy a jak může být služba ukončena. Možnosti domova ukončit poskytování služby jsou poměrně omezené a domov má tyto možnosti jasně zakotveny ve smlouvě o poskytnutí služby, kterou podepisuje s klientem.

Domov může ukončit poskytování služby, tj. vypovědět smlouvu s klientem, z těchto závažných důvodů:

 • nedodrží-li klient smluvní ujednání, zejména zamlčí výši příjmu nebo jeho změn (v případě, že platí sníženou úhradu), neplatí úhradu za poskytování služby nebo zatají závažné informace o svém zdravotním stavu - takové, které by při uvedení měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy (tj. z důvodu neplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele),
 • narušuje-li klient zvlášť hrubým způsobem chod domova (tj. jedná v rozporu s dobrými mravy a platnými Vnitřními pravidly domova, se kterými byl seznámen a jež podepsal jako přílohu smlouvy),
 • nastanou-li u klienta takové změny zdravotního stavu, že domov již nemůže zajistit dostatečnou péči,
 • pobývá-li klient mimo zařízení poskytovatele víc než 60 dnů v kalendářním roce a tím deklaruje skutečnost, že péči zařízení nepotřebuje (do této doby se samozřejmě nezapočítává pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení),
 • dojde-li k ukončení činnosti domova.
 

Spoluúčast uživatele na službě 

V domově pro seniory se klienti nepodílejí na vlastním výkonu služby. Ten je zajišťován výhradně zaměstnanci domova.

Spoluúčast klienta na službě u nás spočívá zejména:

 • v možnosti návrhů a námětů na případné úpravy služby,
 • v možnosti návrhů a námětů na obsah či změnu programu volnočasových aktivit,
 • v možnosti podílu na přípravě pohoštění pro hosty domova.
 • Pokud spoluúčast uživatele na službě chápeme v rovině finanční, potom:
 • v případě insolventního klienta je dána možnost rodině doplácet úhradu do plné výše,
 • domov má vypracován seznam fakultativních služeb, které mohou klienti čerpat nad smlouvou dohodnutý rámec služeb, avšak za úplatu.
 

Popis materiálního a technického zabezpečení realizace služby 

Materiální a technické podmínky pro výkon služby v našem domově rozhodně splňují podmínku danou § 79, odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Celková kapacita zařízení je 120 lůžek, pro cílovou skupinu uživatelů domova pro seniory je určeno celkem 60 lůžek, jež jsou dislokována v 60 jednolůžkových. Pro cílovou skupinu uživatelů vyžadující zvláštní režim je určeno celkem 60 lůžek, jež jsou dislokována v 30 dvoulůžkových ubytovacích jednotkách. Každá ubytovací jednotka má pokoj s okny orientovanými do zahrady domova nebo ven na ulici, předsíň, vlastní sociální zařízení (s WC a sprchovým koutem) a balkón. Je vybavena vlastní přípojkou na TV a telefon. Dvoulůžkové pokoje jsou přednostně určeny pro manželské páry a pokrevní příbuzné. Vzhledem k malému počtu takových dvojic, je volná kapacita nabízena i dvojicím bez příbuzenského vztahu.

Domov disponuje velkými společenskými prostorami vhodnými pro kulturní a společenské akce určené většímu počtu zájemců i řadou menších prostor vhodných pro besedy či přijímání návštěv obyvateli domova. Příjemné posezení nabízejí i prostorné terasy a zahrada domovaZařízení ubytovacích jednotek je ústavní. Klienti si je mohou doplnit vlastními menšími předměty a doplňky, také televizí, rádiem a vlastní menší ledničkou.
 
V suterénu se nachází technické zázemí domova (stravovací provoz, prádelna a dílny údržby), rehabilitační péče (vodoléčba, fyzioterapie, tělocvična). Je zde i prostorná společenská místnost, ve které se pořádají besedy a pravidelné mše pro věřící obyvatele.
V přízemí jsou poblíž vchodu do domova vhodně situovány kantýna a provoz kadeřnictví a pedikúry. V bočních křídlech jsou umístěna 2 klientská oddělení s dvoulůžkovými obytnými buňkami. Ubytovací jednotka (tj. pokoj, chodbička, koupelna se sprchou a s WC a balkón) má téměř 33 m2. Na těchto odděleních je provozována služba „domov se zvláštním režimem". Ke každému oddělení náleží též, přípravna jídla, velká místnost pro aktivní odpočinek klientů (ergoterapie), sesterna a velká terasa.

Ve 1. a 2. podlaží jsou vysoce komfortní jednolůžkové ubytovací jednotky (pokoj, chodbička, koupelna se sprchou a WC a balkón) - celková rozloha přes 26 m2. Pro příležitostné vaření mohou klienti využít čajové kuchyňky, jsou zde též malé jídelničky a společenské místnosti s televizí.

Jednotlivá oddělení jsou barevně odlišena, a to pro snadnou vizuální navigaci. V zařízení jsou potřebné bezpečnostní prvky (madla, protiskluzové podlahy aj.) a respektovány normy bezbariérovosti. Domov je komfortně vybaven přístrojovou rehabilitační technikou. Poskytuje svým klientům elektroléčbu (magnetoterapie, ultrazvuk, laser, biolampa, lavaterm - léčba teplem, Phyaction - stejnosměrné proudy, diadynamické proudy, středofrekvenční proudy, TENS proudy, iontoforéza, klidová galvanizace), vodoléčbu (vířivá koupel celotělová, perličková koupel, vířivá koupel končetinová, balneoterapie).