Poskytované služby

Předmětem činnosti Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace (dále jen DSM) je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování dvou pobytových sociálních služeb:

Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Domov poskytuje ubytování, stravování a úkony péče (tj. nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci) občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronické nemoci, zdravotního postižení nebo jiných závažných důvodů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče. 

Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. 

Domov poskytuje ubytování, stravování a úkony péče (tj. nepřetržitou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci) občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a občanům se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče.

 

V rámci pobytových sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zařízení poskytuje tyto služby:

Základní - poskytované v rámci úhrad za ubytování, stravování a přiznaného příspěvku na péči:
 • komfortní ubytování ve vybavených pokojích jednolůžkových nebo dvoulůžkových,
 • stravování v souladu se zásadami zdravé výživy a na základě doporučení lékaře (na pokojích nelze vařit),
 • úklid, praní a drobné opravy prádla (na pokojích nelze prát),
 • ošetřovatelská péče a pečovatelská služba (pomoc při osobní hygieně, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu),
 • nepřetržitá a profesionální zdravotnická péče, tj. péče poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami domova spolupracujícími s lékařem klienta,
 • zprostředkování lékařská péče poskytované praktickým lékařem a externími specialisty dle potřeby,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • kulturní, vzdělávací a jiné akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • bohoslužby,
 • informační služba pro návštěvy u infopultu.

Fakultativní a doplňkové služby 

fakultativní, poskytované za úhradu, na základě smlouvy, popř. dohody s uživatelem, dle platného sazebníku
doplňkové, poskytované jiným subjektem v areálu domova:

 •  provoz kantýny,

 •  kadeřnictví,
 •  holičství,
 •  pedikúra,
 •  služby prodejců spotřebního zboží, kosmetiky, zdravotních doplňků.